تبلیغات
Dr.misham - انگلیسی را چطور بخوانیم
رتبۀ 1 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 94 ، زبان خارجی 100 درصد:
زبان انگلیسی من خوب بود؛ البته در حدی نبود که برای این درس مطالعه نکنم. واژگان
کتاب را حفظ کرده بودم و برای یادگیری گرامر هم، به نظر من، توجه به متن های کتاب
بسیار مؤثر است. در سؤالهای درک مطلب هم گاه کلمه ای است که معنی اش را نمی دانیم
و باید حدس بزنیم. اگر این گونه سؤا ها را بشناسیم و بیشتر روی این سؤالها کار کنیم،
در پاسخگویی به آنها به ما کمک خواهد کرد. خود من گاه پیش می امد که معنی ترکیبی
را متوجه نمی شدم، اما برای درک مفهوم اصلی متن با مشکلی مواجه نمی شدم؛ چون
برای پاسخ به درک مطلب ها، فهمیدن متن کلی و تقسیم بندیهای متن، در درجه اول
اهمیت است؛ البته دانستن واژگان انگلیسی، بخصوص آنچه در گسترۀ کتاب های درسی
است، نیز به درک بهتر متن های انگلیسی کمک می کند.
سید شایان پور میر بابایی:
رتبۀ 1 گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 93 ، زبان خارجی 4/ 89 درصد :
گرامر زبان انگلیسی شبیه قواعد عربی است و نیاز به مطالعه دارد. برای «كلوز تست » و
«ردینگ » هم باید به طور منظم تست زد؛ البته من، چون پدر و مادرم دبیر زبان انگلیسی
هستند، زبانم خوب است و مشکل خاصی در این زمینه نداشتم؛ اما تست زیاد زدم.
محسن امیرسبتکی:
رتبۀ 782 گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 93 ، زبان خارجی 7/ 94 درصد:
من در درس زبان انگلیسی ابتدا ضعف داشتم؛ به صورتی که در اولین آزمون آزمایشی
تابستان سال چهارم، زبانم 46 درصد شد. بعد از آن آزمون، تصمیم جدی برای ارتقا در
درس زبان گرفتم؛ تا اینکه در آزمون سراسری، بیشترین درصد عمومی من در درس زبان
انگلیسی ) 7/ 94 درصد( شد.
رو شهای جدیدی که برای پیشرفت زبان پیش گرفتم عبارت بودند از :
-1 دو روز در هفته، آخر شب را به تست «ریدینگ » و «كلوز تست » زبان اختصاص
می دادم . این زمان به غیر از اختصاص وقت اصلی برای مطالعه واژگان و قواعد بود.
-2 برای زدن تست های «ریدینگ »، ابتدا یک نگاه بسیار کوتاه به سؤالات می انداختم و
سپس به خواندن متن می پرداختم.
-3 سعی می کردم كه هنگام خواندن متن، کلماتی را که معنی آنها را بلد نیستم، با توجه
به جملات قبل و بعد از آن، معنی کنم.
-4 بعد از خواندن متن و زدن تست ها، موقع بررسی جوابها، دوباره متن را برای خودم
ترجمه می کردم و با ترجمه اصلی مطابقت میكردم تا ببینم كه تا چه حد درست ترجمه
کرده ام.
-5 همواره زدن این تست ها را به صورت زماندار انجام می دادم تا سرعتم زیاد شود، و
نتیجه آن این شد که در آزمون سراسری، سؤالات زبان را در کمتر از 15 دقیقه زدم.
-6 در مورد «كلوز تست » تست باید بگویم قبل از اینکه گزینه ها را نگاه کنم برای خودم
حدس میزدم که چه کلماتی را می توان در جای خالی قرار داد.
طیبه دیبایی:
رتبۀ 2 گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 88 ، زبان خارجی 70 درصد:
در درس زبان انگلیسی، درصدهایم دلخواه نبود، و با وجود آنکه به درس زبان علاقه داشتم،
اما روش تست زدن را خوب نمی دانستم. برای رسیدن به موفقیت، ابتدا زمان مطالعه این
درس را به زمانهای استراحت و وقت هایی که از خواندن در سهای دیگر خسته می شدم،
اختصاص دادم. همچنین تعداد تست هایم را بسیار زیاد کردم و با برنامه ریزی منظم، لغاتی
را که معنی شان را نمی دانستم در یک دفترچه یادداشت کردم و به صورت مستمر آن را
مطالعه می کردم.
پس از مدتی دایره لغاتم افزایش یافت و شیوه تست زدن درس زبان را بهتر یاد گرفتم.
در ابتدا، درصدهایم نوسان زیادی داشت، اما در اواخر، از 70 درصد پایین تر نمی امد و در
آزمون سراسری هم 70 درصد بود.

علی ولایی:
رتبۀ 1 گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 93 ، زبان خارجی
84 درصد:
در درس زبان انگلیسی در مبحث «کلوز تست » و «ریدینگ » مشکل داشتم؛ اما
به کمک تست زدن مداوم )هفته ای دو روز تست زبان می زدم ( مشکلم حل شد.طبقه بندی: نحوه مطالعه دروس،  استارت کنکور97، 

تاریخ : 1396/07/22 | 15:36 | نویسنده : Abolfazl Atefi | نظرات