تبلیغات
Dr.misham - چرا از هم اكنون آغاز نكنید ؟!
براى اكثر ما، كنكور در یك كلمه خالصه میشود: دلهره، و این دلهره زمانى ایجاد میشود كه زمان محدود است و شما با خستگى به حجم عظیمى از مطالبى كه باید مطالعه كنید خیره شدهاید. تنها راه چاره این مشكل، شروع زود هنگام مطالعه برای كنكور است. میخواهید باور كنید یا نه، یك مجموعه از عوامل هستند كه شما را از درس خواندن زود هنگام باز میدارند و باعث میشوند كه شما درس خواندن را به آینده موكول كنید. در اینجا به عواملى كه ممكن است بازدارنده شما براى شروع درس خواندن باشند و اینكه در مورد آنها چه باید بكنید میپردازیم.
به تعویق انداختن درس خواندن، معمولاً با احساس گناه همراه است؛ ولى باید بدانید
كه این مسأله امرى ذاتى است. از دیدگاه تكامل، انسان ها «خسیس ادراكى » هستند؛
به این معنا كه ما منابع ادراكى و فكرى خود را تا جایی كه بشود ذخیره م یكنیم؛
بخصوص در مورد كارهایى كه براى «بقاى » ما ضرورى نیستند؛ به عبارت دیگر، ما
درس خواندن را تا جایی كه بتوانیم به تعویق می اندازیم؛ زیرا م یدانیم كه انجام این
كار، نیازمند صرف انرژى فكرى بالایى است، و تا زمانی كه خطر را احساس نكنیم
)مثلاً خطر كسب نتیجه نامطلوب در كنكور( انگیزه كافى براى درس خواندن نخواهیم
داشت؛ پس سعى كنید قبل از به صدا در آمدن زنگ خطر، مدام به خود یادآورى
كنید كه موفقیت در كنكور و رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تلاشی طولانى مدت
است. براى شروع درس خواندن، منتظر نمانید تا وقتى كه دیگران شروع به درس
خواندن كنند، شما هم اقدام به انجام این كار كنید، و بدانید كسانی كه قبل از همه
شروع به مطالعه م یكنند، احتمال موفقیتشان در كنكور، بیشتر است.
شاید با خود فكر كنید كه اگر زودتر شروع به درس خواندن كنید خسته خواهید
شد و تا رسیدن به روز برگزاری كنكور نمی توانید ادامه دهید. تجربه این احساس را
در تفاوت بین مسابقه دو ١٠٠ متر و دو ماراتن می توان دید. در دو ١٠٠ متر، شما
حداكثر انرژى خود را م یگذارید؛ زیرا خط پایان را م یبینید و م یدانید كه بزودى
به خط پایان م یرسید؛ ولى در دو ماراتن، راه طولانى و خسته كننده اى را در پیش
دارید، و در حالی كه نباید تلاش خود را متوقف كنید، انرژى خود را باید بتوانید حفظ
كنید و تا انتهاى مسابقه بدوید. فراموش نكنید كه كنكور هم یك مسابقه دو ماراتن
است. اگر م یخواهید زمانی که هنوز دیر نشده است، درس خواندن را آغاز كنید،
براى حفظ انرژى كافى تا خط پایان و در طول مسیر، باید زمان خود را برنامه ریزى كنید. 
اگر تمام انرژى خود را همان ابتدا مصرف كنید، خسته شده و به خط پایان
نخواهید رسید؛ به عنوان مثال، در برنامه درسى خود زمان هایى را به استراحت یا
انجام كارهایى كه دوست دارید اختصاص دهید تا انگیزه و انرژى لازم را براى درس
خواندن حفظ كنید. درس خواندن هوشمندانه، همراه با برنامه ریزى درست، بسیار
مفیدتر از درس خواندن سخت و فشرده است.
علاوه بر اینها، براى اینكه بتوانید براى مدت طولانی ترى درس بخوانید، باید برنامه
خواب درستى داشته باشید. كسانی كه براى چندین ماه، تنها ٤ تا ٦ ساعت در شب
م یخوابند، در حقیقت دو عملكرد مهم مغز خود را دچار اختلال م یكنند: انگیزه و
هوشیارى. مطالعات نشان داده است كه كم خوابى، موجب كاهش انگیزه می شود.
در مورد هوشیارى نیز باید گفت كه توانایى مغز در داشتن تمركز طولانى مدت، به
میزان زیادى با شب بیدارى یا كم خوابى كاهش می یابد. یكى از فواید شروع زود
هنگام درس خواندن، اجتناب از بروز همین مشكل است. به طور متمادى براى
مدت طولانی ترى درس خواندن كمك م یكند تا ساعاتى كه در روز به آن اختصاص
م یدهید، كاهش یافته و نیازى هم به شب بیداری هاى طولانى نباشد. اگر درس
خواندن را زودتر آغاز كنید، دیگر نگران كمبود وقت نخواهید بود. برنامه خوابى
درستى را براى خود تعیین كنید و در شب، ساعت را براى ٤٥ دقیقه قبل از خواب
كوك كنید تا بتوانید برای خواب آماده شده و طبق برنامه خود حداقل هشت ساعت
استراحت كنید؛ آن وقت است كه خودتان هم با دیدن بازدهى خود و وقت اضافى كه
پیدا م یكنید متعجب خواهید شد.
بسیارى از كنكور یها تصور می كنند كه با شروع سال تحصیلی و باز شدن مدارس،
به طور عادی شروع به درس خواندن خواهند كرد؛ اما تنها یك شاگرد خوب بودن،
گوش كردن در كلاس و جزوه نوشتن كافى نیست؛ حتى ممكن است كه نمرات
شما در مدرسه خیلى هم خوب باشند، ولى نباید فراموش كنید كه تفاوت فاحشى
بین فهمیدن یك مطلب و توانایى در تست زدن در كنكور وجود دارد. این همان
چیزى است كه به آن درس خواندن غیر فعال می گویند؛ به این معنا كه زمان زیاد
و تلاش زیادى را براى یادگیرى مطالب جدید صرف كنیم، بدون آنكه بتوانیم از
هر یك از آنها در هنگام تست زنى استفاده كنیم. اینكه مطلبى را همان سر كلاس
یاد بگیرید خوب است، ولى نباید خود را گول بزنید. چالش واقعى وقتى است
كه بتوانید از آنچه یاد گرفته اید، درست استفاده كنید. در كنار درس خواندن،
تست زنى را تمرین كنید. این موضوع نیاز به آن دارد كه حتى قبل از شروع سال
تحصیلی و باز شدن مدارس و از همان ابتدا، برنام هریزى تحصیلى درستى براى
درس خواندن داشته باشید.
جالب است بدانید مطالعات نشان داده است كه میزان هاى مساوى از ساعات درس
خواندن، لزوماً بازدهى برابر ندارند و هر چه ساعات درس خواندن در طول زمان پخش
شود، یادگیرى بهتر خواهد بود؛ پدیده اى كه به آن «اثر فاصله » گویند؛ به عبارت
دیگر، هفت ساعت درس خواندن در طول یك هفته، بمراتب بازدهى بیشترى نسبت
به هفت ساعت درس خواندنِ پشت سر هم در یك روز دارد. مغز به میزان زیادى
) ٢٠ درصد از میزان سوخت و ساز استراحت( انرژى مصرف م یكند و براى آنكه
مطالب جدید بهتر در حافظه باقى بمانند، باید هم زمان با درس خواندنِ فعال، زمان
مورد نیاز به منظور بازیافت را نیز براى مغز فراهم كنید. از آنجایی كه مغز در خواب،
بخصوص در مرحله مهمى از خواب به اسم «حركت سریع چشم »، مسیرهاى عصبى
جدیدى را تقویت م یكند، هر چه چرخه خواب بیشترى در بین ساعت هاى درسى
شما وجود داشته باشد، بازیابى مطالب و به یاد آوردن آنها در زمان برگزاری آزمون
سراسری، آسا نتر خواهد بود.
ممكن است با خود فكر كنید كه اگر درس خواندن را زود شروع كنید، مطالبى را كه
یاد گرفته اید، تا زمان برگزاری آزمون سراسری فراموش م یكنید؛ در حالی كه این
تصور كاملاً اشتباه است؛ چرا كه شما با افزایش طول مدت زمان درس خواندن و ایجاد
فواصل بیشتر میان تكرار مطالبى كه یاد گرفته اید، آنها را در آینده، بهتر به خاطر
خواهید آورد. مطالعات نشان داده است كه ایجاد «فواصل تكرار » كه یك روش اثبات
شده در یادگیرى است، باعث می شود كه شما به جاى تكرار مداوم مطالب و نگهدارى
آنها در بخش جلوى حافظه، فواصل میان مرور مطالبى را كه در گذشته خوانده اید،
افزایش داده و براى بازیافت مطالب، تلاش بیشترى كنید، و در حقیقت با انجام این
كار، حافظه را قوی تر كنید و در نهایت، در جلسه آزمون، به زمان كلى كمترى نیاز
پیدا كنید تا مطالبى را كه در ابتداى سال خوانده اید به یاد آورید.
استنباط غلط از زمانى كه در اختیار داریم، خود یكى دیگر از عواملى است كه باعث
م یشود تا ما درس خواندن را به آینده موكول كنیم. معمولاً اگر نیاز باشد كارى را
در یك فاصله زمانى طولانی تر به پایان برسانیم، زمان كمترى را براى انجام آن كار
اختصاص م یدهیم، و هر چه زمانى كه در اختیار داریم بیشتر باشد، تخمین دقیق
اینكه در چه مدت می توانیم كارى را به پایان برسانیم سخت تر می شود؛ حتى گاهى
میزان زمانى كه به طور واقعی براى درس خواندن صرف م یكنیم بسیار كمتر از زمانى
است كه ما تصور م یكنیم در آن زمان می شود درسی را مطالعه كرد؛ زیرا زمان مورد
نیاز براى غذا خوردن، خواب، استراحت و تداخلات میان دروس را از یاد م یبریم.
براى اینكه دچار این اشتباه نشوید، از قانون ٥٠ درصد پیروى كنید. به فرض اینكه
درس خواندن را زود شروع كنید، مدت زمان مورد نیاز براى خواندن همه مطالب را تا
زمان امتحان تخمین بزنید و سپس ٥٠ درصد از زمانى را كه تخمین زده اید، به كل
آن اضافه كنید. با استفاده از این روش، به طور قطع تخمین درست ترى از اینكه چه
زمانى باید درس خواندن را شروع كنید، به دست خواهید آورد.
گاهى شما هنوز انگیزه كافى براى درس خواندن ندارید و نیاز به یك موج بزرگ
انگیزه دارید تا شروع به درس خواندن كنید؛ ولى مشكل اینجاست كه انگیزه، مدام در
حال آمدن و رفتن است، در حالی كه نیاز به درس خواندن براى موفقیت در كنكور،
همواره وجود دارد، و اگر تنها منتظر احساس انگیزه قوی باشید، كارتان به ما هها
و لحظه هاى آخر كشیده می شود. در چنین مواقعى، روى آینده و هدف نهای ىتان
تمركز كنید و مدام با خود تكرار كنید مسیرى را كه هر روز م یپیمایید و تلاشى كه
م یكنید، شما را یك قدم به هدفتان )مثلاً قبولى در رشته مورد علاقه تان( نزدیك تر
م یكند، و برای خود برنامه ریزى كنید و به این موضوع دست پیدا كنید كه انجام
چه كارهایى یا حذف چه چیزهایى در زندگی تان، می تواند شما را به موفقیتى كه در
ذهن دارید، زودتر برساند.
منابع:
Www.lifekack.org/articles
Www.bareexambrief.com
Www.oxfordlearning.comطبقه بندی: استارت کنکور97، 
برچسب ها: کنکور، تجربی، رتبه برتر، سنجش، شروع درس خواندن، خواب، کنکور97،  

تاریخ : 1396/07/1 | 07:34 | نویسنده : Abolfazl Atefi | نظرات